Gürsel SEÇİLMİŞ

Yazı İşleri Müdürü

         27 Mayıs 1960 Kırşehir Doğumlu. Yüksek okul mezunu. 1983 yılında Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünde Memur olarak göreve başladı ve sırasıyla, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Personel ve Gençlik Merkezi Şefi, Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Kırşehir Akçakent İlçesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2004 Yılı Ağustos Ayında Boztepe Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı. Evli ve 2 çocuğu var.

 

 
Mehmet Fahri AVKAPAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 

    07/04/1985 tarihinde Kırşehir' de doğdu Ondokuzmayıs Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğinden 
2009 yılında mezun oldu. 01.02.2012 tarihinde Çorum İli Uğurludağ Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde Memurluk hayatına başladı. 28.08.2014 tarihinden itibaren Boztepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmaktadır.

 

   

 

 
     

BOZTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEMLERİNE YÖNELİK OLARAK İYİ YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA HAZIRLANAN “ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMA YÖNERGESİ”

 

1- AMAÇ :

 

Planın Amacı Kaymakamlığımız İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülen Kamu Hizmetlerinde Kaliteyi, verimliliği, birlik ve beraberliği sağlamak, görev ve sorumlulukta yeniden yapılandırmaya gitmek, personeli görevine ve vatandaşa karşı sorumlu kılmak, hizmet te vatandaşa eşit ve adil davranılmasını sağlamak personellerin bilgi ve becerilerini geliştirerek yeteneklerini yönetime ve hizmete aktararak karar alma ve uygulamada aktif hale getirilerek görevin yerine getiriliş şekillerini vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda belli bir sisteme koyarak yönetim sistemine kendisini yenileyen ve geliştiren bir yapıya kavuşmaktır.

 

2- KAPSAM :

 

Bu plan Boztepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemleri kapsar.

 

3- DAYANAK:

 

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünün 07.05.2002 tarih ve 467 sayılı “ İyi Yönetimin Geliştirilmesi” konulu genelgesi ile Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

4- MEVCUT DURUM :

 

Boztepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, 1 Adet V.H.K.İşletmeni Kadrosu ile Bilgisayar ortamında hizmet vermektedir.

 

5- İLKELER VE HEDEFLER :

 

a)- Verilen Kamu Hizmetinde Vatandaşımızı zaman kaybına ve gereksiz harcamalara sevk eden unsurları ortadan kaldırarak, vatandaşa layık olduğu çağdaş hizmet standardını sağlayarak yönetim yapısını ve kültürünü değiştirerek çağdaş bir yapıya kavuşturmaktır.

b)- Görev ve iş tanımının yapılarak, memurlar arasında görev dağılımı ile verilen iş ve işlemlerin gününde ve zamanında yapılmasını sağlamak.

c)- Yapılan iş tanımlarını belli bir süreye bağlayarak, yapılan işlere belirli bir standart koyarak memurların bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek.

d)- Çağdaş ve Yenilikçi hizmet anlayışı ile vatandaşa eşit ilkeli, seviyeli ve saygılı davranılmasını, vatandaşın memurlara dolayısıyla da Devlete olan güvenini sağlamak ve artırmak.

 

6- GÖREV :

 

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmenliğinin 53. maddesinde belirtilmekle birlikte yapılan iş tanımlarına göre İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ve İşlemler Bürosunca aşağıdaki görevler belirtilen sürelerde yapılacaktır.

    1. Kaymakamlık İşlemler Bürosunda işlem gören evrak sayısı yıllık ortalama 2800, günlük ortalama evrak sayısı 80 adet olarak baz alınmıştır.

a)- Postanın açılışı (Her evrak için) 15 Saniye

b)- Evrakın İlgili Dairelere göre tasnifi 15 Saniye

c)- Evrakın numaralandırılması 10 Saniye

d)- Normal evrakın gelen evrak defterine kaydı 45 Saniye

e)- Normal evrakın gelen evrak zimmet defterine kaydı 45 Saniye

f)- Gizli evrakların gizlilik derecesine göre evrak defterine kaydı 30 Saniye

g)- Dilekçelerin dilekçe kayıt defterine kaydı 45 Saniye

ğ)- Dilekçelerin zimmet defterine kaydı 45 Saniye

h)- Dilekçe havale işlemi 10 Saniye

ı)- Kaymakamlık bürolarında yazılan yazıların giden evrak kayıt

defterine kaydı. 35 Saniye

i)- Kaymakamlık bürolarında yazılan yazıların ilgili dairelere teslimi

için evrak zimmet defterine kaydı. 45 Saniye

j)- Postaya tabi evrakların zarflanması, pullanması, posta zimmet

defterine kaydı. 45 Saniye

k)- Bakım belgelerinin havalesi 10 Saniye

l)- Tüm defterlerin mühürlenmesi ve numaralandırılması 15 Saniye

m)- Müdürlük ve Bürolara ait evrakların dosyalanması 45 Saniye

n)- Faksla gelen evrakların havalesi, kaydı ve teslimi aynı gün

içerisinde aciliyet durumuna göre en geç 25 dakika içerisinde ilgili dairesine teslim edilecektir.

o)- Kayda giren evrakların ilgili dairelerine dağıtımı günü birlik yapılacaktır.

ö)- Valiliklerden, Kaymakamlıklardan İl ve İlçedeki Kamu Kurum ve Kuruluşlardan posta ile veya elden gelen evraklardan İlçe Yazı İşlerini ve İlgili diğer bürolara havalesi 40 Saniye

p)- Dağıtımlı Yazıların yazılması, çoğaltılması, diğer iş ve işlemleri 60 Dakika

r)- Posta veya elden gelen dilekçelerden araştırma ve inceleme gerek-

tirenlerin 30 gün içerisinde sonuçlandırılarak dilekçe sahibine bilgi verilecektir.

2-KAYMAKAMLIK PERSONELLERİNİN ÖZLÜK İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

a)- İzin dilekçelerinin yazılması 3 dakika

b)- İzin onaylarının yazılması 3 dakika

c)- Görevden ayrılış ve başlayış yazılarının yazılması 3 dakika

d)- Personellerin atama onaylarının yazılması 15 dakika

e)- Derece ve terfi onaylarının yazılması 10 dakika

f)- Aday memurlarının yemin belgesinin düzenlenmesi 3 dakika

g)- Sicil raporlarının düzenlenmesi 7 dakika

ğ)- Emeklilik İşlerinin sonuçlandırılması 150 dakika

h)- Ödüllendirme (Teşekkür,Takdir) işlemlerinin yürütülmesi 20 dakika

ı)- Personelin askerlik erteleme işlemlerinin yürütülmesi 45 dakika

k)- Resmi kuruluşların ve özel iş yerlerinin denetimi ile ilgili yazışmalar20 dakika

l)- İçişleri daire personellerinin hizmet içi eğitim programının hazırlanması 60 dakika

m)- Personel ve kurum dışı hasta sevk kağıtlarının düzenlenmesi

n)- Valilik ve Kaymakam tarafından verilen genel emir ve talimatların

hazırlanması ve tamimi 80 dakika

3)- Valilikçe Belirlenen Kıyafet ve Çalışma Saatleri ile ilgili İşlemlerin Yürütülmesi 30 dakikada ilçedeki resmi kurumlara bildirilmesi sağlanacaktır.

 

4)- Genel Bütçeden gönderilen ödeneklerin tahakkuklarını yapmak.

a)- Maaş bordrolarının hazırlanması 120 dakika

b)- Geçici görev yolluklarının hazırlanması 20 dakika

c)- Sürekli görev yolluklarının hazırlanması 20 dakika

d)- İlaç ve hastane ödemelerin hazırlanması 10 dakika

e)- Mefruşat, kırtasiye alımlarının evrakların hazırlanması 45 dakika

f)- Nema işlemlerinin hazırlanması 120 dakika

5- İDARE KURULU BÜROSUNUN İŞ VE İŞLEMLERİ

a)- 3091 sayılı Kanuna göre işlem görecek dilekçenin kaydı, kuyutu ve

soruşturma dosyasının hazırlanması 20 dakika

b)- 3091 sayılı Kanuna göre verilen kararların yazılması 30 dakika

c)- 3091 sayılı Kanuna göre verilen kararın karar defterine yazılması 10 dakika

d)- Men kararı dosyasının C.Savcılığına gönderilmesi işlemi 10 dakika

e)- Red kararının dilekçe sahibine tebliğ işlemi 10 dakika

f)- Askerlik ve Muhtaçlık kararlarının karar defterine yazılması ve

dosyalanması 15 dakika

g)- Memurların yargılanmaları ile ilgili dilekçenin kaydı, kuyutu ve

belirlenen ön inceleme ve araştırma memuruna bildirilmesi işlemi 10 dakika

ğ)- Askerlik ve Muhtaçlık kararlarının yazılması işlemi 10 dakika

h)- Verilen kararın yazılması 30 dakika

ı)- Verilen kararın karar defterine kayıt işlemi 10 dakika

i)- Verilen kararların diğer iş ve işlemleri (Tebligat vs.) 15 dakika

j)- Soruşturma izni verilen kararın C.Başsavcılığına gönderilmesi işlemi 10 dakika

k)- Soruşturmaya gerek olmadığını verilen kararın dosyalanması veya daire-

sine gönderilmesi işlemi 10 dakika

l)- Görevden uzaklaştırma işlemleri ile ilgili yazışmalar 15 dakika

m)-Disiplin cezası ile ilgili işlemlerin yazışmaları 15 dakika

n)- Kamulaştırma Kanuna ile ilgili iş ve işlemler 30 dakika

o)- Köy kurulması, kaldırılması, bağlılık değişikliği işlemleri 20 dakika

ö)- 3628 sayılı Kanun ile ilgili iş ve işlemlerin yazışmaları ve diğer işlemler 15 dakika

p)- Mülki İdare Bölümleri, Belediye ve köy sınır değişikliği işlemleri 30 dakika

r)- Genel Emirler ve Çeşitli İşlerin ilgili yerlere yazılması ve dosyalanması 10 dakika

6- MAHALLİ İDARELER BÜROSUNUN İŞ VE İŞLEMLERİ

A)- BELEDİYELER İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

a)- Mahalli İdarelerin Tahsilat Denetimi ile ilgili yazışmalar 15 dakika içerisinde tahsilat denetimleri ise 3 gün içerisinde bitirilecektir.

b)- Belediyelerin bütçelerinin kontrolü, tasdiki ve tüm yazışma işlemleri (Her Belediye için) 120 dakika

c)- Şartlı paraların ilgili dairesine bildirilmesi işlemleri 15 dakika

d)- Şartlı paraların harcanması ile ilgili raporun yazılması 10 dakika

e)- Belediyelerin encümen ve meclis kararlarının tasdiki, yazışmaları ve

dosyalama işlemi 20 dakika

f)- Köylerin devir ve teftiş ile ilgili yazışmaları 20 dakika

g)- Köy teftiş raporlarının ( her köy için) yazılması ve diğer işlemleri 10 dakika

ğ)- Köy ziyaret defteri raporunun yazılması ve diğer işlemleri 10 dakika

h)- Köy bütçelerinin tasdiki ve diğer iş ve işlemleri 45 dakika

ı)- Köy ve Mahalle Muhtarlarının izin işlemleri 10 dakika

i)- Müfettiş ve Kontrollerin Mahalli İdareler ile ilgili iş ve işlemleri 20 dakika

j)- Envanter ve istatistik çalışmaları iki gün içerisinde bitirilecektir.

k)- Mahalle İdarelerle ilgili Genel Emirler ile diğer çeşitli iş ve işlemlerin

takibi yazışmaları 20 dakika

7- ÖZEL KALEM BÜROSUNUN İŞ VE İŞLEMLERİ

a)- Özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmalar ile ilgili iş ve işlemleri 20 dakika

b)- Protokol ağırlama ve kabullerle ilgili yazışmalar ve diğer işlemleri 20 dakika

c)- Atatürk günlerinin ve tarihi günleri, Ulusal ve Resmi bayramların, Mahal-

li Kurtuluş günleri ile belli günleri anma ve kutlama programlarının yazıl-

ması ve dağıtılması işlemleri 30 dakika

d)- Yargı Kuruluşları ile ilişkilerde yazışmalar ve diğer işlemler 10 dakika

e)- Sıkı Yönetim ve Olağanüstü hal iş ve işlemleri işin özelliğine göre yapılacaktır.

f)- Asayiş toplantı gün ve saatinin belirlenmesi işlemleri 5 dakika

8- PLANLAMA BÜROSUNUN İŞ VE İŞLEMLERİ

a)-Yatırımların izlenmesi ile ilgili raporların yazılması, diğer iş ve işlemleri 20 dakika

b)- Genel bütçe harcama durumlarını dönemler halinde Valiliğe bildirilmesi 30 dakika

c)- İlçe İdare Şube Başkanları toplantı tutanağının düzenlenmesi, raporunun

yazılması ve Valiliğe gönderilmesi iş ve işlemleri 60 dakika

9- BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSUNUN İŞ VE İŞLEMLERİ

a)- Basın ve halkla ilişkilere ait gelen Emirler ile ilgili iş ve işlemler 20 dakika

10- GÖREV VE SORUMLULUK

İyi Yönetimin Geliştirilmesi ile ilgili Boztepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce Yürütülen İş ve İşlemlere yönelik olarak hazırlanan “ STRATEJİK EYLEM PLANI” nın uygulanmasında İlçe Yazı İşleri Müdürü ve Görevli Memur, hizmetlisi sorumludur.

11-Bu Çalışma Yönergesinde belirtilen İş ve İşlemlerin süresi içerisinde yerine getirilip gerilmediği, İlçe Kaymakamı ve Yazı İşleri Müdürü tarafından denetlenir ve personelin performansında ölçü alınır.

12- YÜRÜRLÜK ONAYI

Boztepe Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce Yürütülen İş ve İşlemlerle ilgili olarak hazırlanın “ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMA YÖNERGESİ” Kaymakamlık Makamının onayı ile yürürlüğe girer.